Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

tranquillum
Nie rób rzeczy, żeby zabić trochę czasu
Rób rzeczy, przez które czas będzie musiał na ciebie poczekać.
tranquillum
Do not do things to kill some time
Do things that time will have to wait for you.

April 24 2018

tranquillum
Jako dziecko obawiamy się potwora pod łóżkiem.
Jako dorosły zaczynamy się z nimi zaprzyjaźniać, ponieważ niektórzy ludzie są bardziej przerażający.
tranquillum
As a child we fear monster under bed.
As a adult we start to befriend them, because some humans are more scarier.

April 07 2018

tranquillum
Mój dom jest tam, gdzie poniosą mnie moje nogi i będę leżał w moim hamaku.
tranquillum
My home is where my legs will carry me and I will lie in my hammock.
tranquillum
Nie możesz wybrać, jak wyglądasz.
Możesz tylko wybrać, kim jesteś.
Reposted bygobla gobla
tranquillum
You can't choose how you are look.
You can only choose who you are.
Reposted byseaweed seaweed

April 01 2018

tranquillum
Jeśli chcesz zmarnować życie na niewłaściwej osobie, zrób to. To będzie dobrze zmarnowane życie.
tranquillum
If you want to waste a life on wrong person, do it. It will be good wasted life. 

March 31 2018

tranquillum
Nie musisz iść daleko, aby było niezapomniane.
Musisz tylko iść.
tranquillum
You do not have to go far to be unforgettable.
You just have to go.
Reposted bystellina43 stellina43

March 30 2018

tranquillum
Kiedy chaos puka do twoich drzwi,
Nie każ mu odejść.
Powitaj go z uśmiechem.
Nadal będziesz robić, to co chcesz,
Ale od teraz będziesz, to robić z premedytacją
I szklaneczką wykwintnego uśmiechu.
Reposted byMelhior Melhior
tranquillum
When chaos knocks to your door,
Do not make him go away.
Welcome him with a smile.
You will still be doing what you want,
But from now on you will be doing it with premeditation.
And with glass of exquisite smile.

March 28 2018

tranquillum
Problemy są jak bumerang.
Jeśli ich nie rozwiążesz, wrócą.
tranquillum
Problems are like boomerang.
If you do not solve them, they will back.

March 26 2018

tranquillum

Najgłośniej

Krzyczymy najgłośniej
Kiedy milczymy
tranquillum

The Loudest

We scream the loudest
When we are silent

March 24 2018

tranquillum

Perspektywa

Twój świat jest taki, jak widzisz prawdziwy świat.
Nie jaki naprawdę prawdziwy świat jest .
tranquillum

Perspective

Your world is as you see the real world.
Not like the real world really is.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl